Nazwa

Rekrutacja 2020/2021

INFORMACJE


Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pułtusk na rok szkolny 2020/2021 będzie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1290, 1669, i 2245).

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Na terenie Gminy Pułtusk wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2014 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Pułtusk urodzone w latach 2014-2017 oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza Gminą Pułtusk mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole/szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej zgodnie z harmonogramem: 
 

od dnia

do dnia 

Etap rekrutacji/czynność rodzica/prawnego opiekuna

2 marca

9 marca

Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021.

11 marca Przedstawienie oferty przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

12 marca 

 

3 kwietnia

Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

6 kwietnia 

8 kwietnia

Prace Komisji Kwalifikacyjnej.

9 kwietnia

 

Opublikowanie w przedszkolach i szkołach podstawowych list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

15 kwietnia 

17 kwietnia

 

Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka do  przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

20 kwietnia

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Postępowanie uzupełniające 

22 maja

Przedstwienie oferty przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

25 maja

 

9 czerwca

 

Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

10 czerwca 

15 czerwca 

Prace Komisji Kwalifikacyjnej.

16 czerwca

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych. 

17 czerwca

19 czerwca

 

Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka
do  przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

22 czerwca

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.


(Podstawa prawna: Zarządzenie nr 122/2020 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 28 stycznia 2020 r.)

Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w bieżącym roku szkolnym.
W terminie 5 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 w przedszkolu/szkole, do której uczęszcza dziecko.

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

 • We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola/szkoły według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Przedszkole/szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywana jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.
 • Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
 • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe). 
 • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
  • żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach,
  • zwrócić się do burmistrza o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.
W przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe:
 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców  kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa  kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objecie kandydata pieczą zastępczą.


W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale nr XXXVII/300/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 2 marca 2017 r.

Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu oraz podaje 
do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 
do przedszkola/szkoły.
 
DOKUMENTY


Zgodnie z kalendarzem rekrutacji do 3 kwietnia 2020 r. należy złożyć wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

DOKUMENTY DO POBRANIA:
 1. Wniosek o przyjęcie do przedszkola
 2. Informacja o spełnieniu kryteriów
 3. Zestaw oświadczeń

100firm